Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe SysWorks B.V. omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens AVG.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt of beschikbaar gesteld worden aan SysWorks B.V.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat SysWorks B.V. om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Welke maatregelen zijn er getroffen.
Er zijn diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens te beveiligen. Met onze leveranciers hebben we verwerkerovereenkomsten afgesloten om op deze wijze te voldoen aan de AVG. SysWorks houd een verwerkingsregister met daarin opgenomen de wettelijke grondslagen waarom we de gegevens mogen verwerken met de daarbij behorende bewaartermijnen. In het verwerkingsregister is per applicatie beschreven welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. SysWorks maakt gebruik van een externe functionaris gegevensbescherming (FG) deze is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Periodiek worden er controles uitgevoerd  door de FG op alle taken die zijn opgelegd binnen de AVG.

Download hier teamviewer: